เส้นทางสู่ความเป็นสากล

ดาวน์โหลด

Directory of Coordinators for International Affairs in Thai Higher Education Institutions 2018

Download หมายเหตุ: เพิ่มเติมข้อมูล Autonomous University จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Institution: Chulabhorn Royal Academy (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) Address: 54 Kamphaeng Phet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 (54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน…

Collaborative Degree Programmes Academic Year 2015/16

Pages from Report_Thailand - EU policy Final

Report on Internationalisation Policy & Strategy: measurement of University Internationalisation Performance and Relative Improvement

    The report was prepared by Mr. Darren McDermott, Short-Term Senior EU Expert in cooperation with the Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC under the Thailand-EU Policy Dialogues Support…

11614124851161412485

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556

00 คำนำ01 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติ02 บทสรุปผู้บริหาร03 Executive Summary 04 content 05 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามเพศเป็นรายสถาบัน06 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายสถาบัน07 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามประเทศเป็นรายสถาบัน 08 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายสถาบัน09 ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายประเทศ10 ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายประเทศ11…

SiTh Cover

Study in Thailand 2014

  Download  

Study in Thailand 2013

Study in Thailand 2013

Download  

Report on Higher education Internationalisation Policy and Strategy

Download  

Study in Thailand 2012

Download  

Thailand National Research Universities

Download  


Secured By miniOrange