• Home»
  • Archive by category "News and Events"

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน: ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว (2) งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน และ…

เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH…

เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจารย์ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ                                    …

Announcement on Applicants Eligible for Taking an English Proficiency Test for Thailand Scholarships (Year 2018)

With regard to the Announcement of the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education, Thailand inviting nationals of Cambodia, Lao PDR, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships…

Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

SEAMEO RIHED and the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Thailand are co-organising the “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum” on 1-4 April…

แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2560-2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือ “Collaborative Degree Programmes between Thai and Foreign Higher Education Institutions, Academic Year 2017/2018” เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบฟอร์มข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของท่านกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศประจำปี 2560-2561 โดยขอให้รวบรวมและส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanaporn.nua@mua.go.th ภายในวันที่…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ English-Speaking Union (ESU) Thailand มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition: IPSC) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร การฝึกอบรมและแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ…

Thailand Scholarship Year 2018: Call for Application

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships for…


Secured By miniOrange