• Home»
  • Archive by category "News and Events"

Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

SEAMEO RIHED and the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Thailand are co-organising the “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum” on 1-4 April…

แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2560-2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือ “Collaborative Degree Programmes between Thai and Foreign Higher Education Institutions, Academic Year 2017/2018” เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบฟอร์มข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของท่านกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศประจำปี 2560-2561 โดยขอให้รวบรวมและส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanaporn.nua@mua.go.th ภายในวันที่…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ English-Speaking Union (ESU) Thailand มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition: IPSC) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร การฝึกอบรมและแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ…

Thailand Scholarship Year 2018: Call for Application

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships for…

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา…

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านอาณาบริเวณศึกษากับการพัฒนาประเทศ”  โดย ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่    การอภิปราย หัวข้อ “แนวทางและความเหมาะสมในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area…

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  การบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างชีวกลและกลไกสมองของหุ่นยนต์ สร้างได้อย่างไร (How to build biomechanics and brain-like mechanisms…

เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โอกาสและสิ่งท้าทาย” ดาวน์โหลดที่นี่ การอภิปราย หัวข้อ “ระบบอุดมศึกษา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา” บราซิล และ เม็กซิโก การประชุมกลุ่ม หัวข้อ “ก้าวต่อไปสำหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา” กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่…

การประชุม The First International Conference on Ideation and Innovations in Sustainable Sciences and Technologies (ISST 17)

ISST 17 มีกำหนดจัดการประชุม The First International Conference on Ideation and Innovations in Sustainable Sciences and Technologies ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัย Malaya ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Go Green…

การประชุม ASEAN Way Forward for SDGS and Cop21 thru Social And Sustainability Sciences

Time Activities Venue Sunday 5 March 2017 All day Arrival of Participants Suvarnabhumi International Airport Monday 6 March 2017 08.30 - 09.00 hrs. Registration Foyer Area, M Floor 09.00 - 09.10…


Secured By miniOrange