• Home»
  • Archive by category "News and Events"

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน: ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว (2) งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน และ…

เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH…

เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจารย์ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ                                    …

Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

SEAMEO RIHED and the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Thailand are co-organising the “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum” on 1-4 April…

แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2560-2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือ “Collaborative Degree Programmes between Thai and Foreign Higher Education Institutions, Academic Year 2017/2018” เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบฟอร์มข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของท่านกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศประจำปี 2560-2561 โดยขอให้รวบรวมและส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanaporn.nua@mua.go.th ภายในวันที่…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ English-Speaking Union (ESU) Thailand มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition: IPSC) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร การฝึกอบรมและแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ…

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา…

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านอาณาบริเวณศึกษากับการพัฒนาประเทศ”  โดย ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่    การอภิปราย หัวข้อ “แนวทางและความเหมาะสมในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area…


Secured By miniOrange