แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

Study in Thailand 2018 Form

Here you can download the form for "Study in Thailand 2018" and the instructions for filling out the form. Please send the completed form to asem.ohec@gmail.com by Thursday, April 12, 2018.…

แบบสอบถามความสนใจในการทำความร่วมมือกับบริษัท MedAustron ประเทศออสเตรียด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็ง

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ MedAustron

Thailand Scholarships Evaluation Form (Year 2016 and 2017) [For students]

OHEC in cooperation with Thai universities initiated Thailand Scholarships in 2016 providing scholarships for nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in…

การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินโครงการ Thailand Scholarships มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าเล่าเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณมา…

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง 3. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ…

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…


Secured By miniOrange