แบบฟอร์มการเสนอให้ทุน Thailand Scholarships

สกอ. ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอทุนตาม link ด้านล่าง แล้วจัดส่งข้อมูลกลับมาทางอีเมล์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

Study in Thailand 2018 Form

Here you can download the form for "Study in Thailand 2018" and the instructions for filling out the form. Please send the completed form to asem.ohec@gmail.com by Thursday, April 12, 2018.…

แบบสอบถามความสนใจในการทำความร่วมมือกับบริษัท MedAustron ประเทศออสเตรียด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็ง

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ MedAustron

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)

การจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ Download 


Secured By miniOrange