กิจกรรม KM สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

Common Errors in Writing Speech Writing Training Bloom Taxonomy Introduction to Evaluation

ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP

KM สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP        

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2558 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme โครงการครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ งานสารบรรณ        

ASEAN Citation Index (ACI)

ASEAN Citation Index (ACI) Download

BICS Workshops

PowerPoint presentations files from BICS workshops. Download


Secured By miniOrange