รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 1)   การบรรยายในหัวข้อ “ทันโลก ทันเหตุการณ์” (วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2)   การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประเด็นและแนวโน้มด้านการศึกษาในมุมมององค์การระหว่างประเทศ”      (2 กุมภาพันธ์ 2561) 3)   การประชุมหารือการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (22 พฤษภาคม 2561)…

PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 18-19 ก.ย. 61

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1SBqh-ibCREBROtBxsAoHXopfwiS1yYsa    

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน 395,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ “Young Scientist Exchange Program” ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program …

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับสูง) ของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ปี 2017

First Presentation Workshop: 30 Jan 2017 Second Presentation Workshop: 27 Feb 2017 Third Presentation Workshop: 31 Mar 2017 Fourth Presentation Workshop: 16 May 2017

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/fMUcjG เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560…

กิจกรรม KM สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

Common Errors in Writing Speech Writing Training Bloom Taxonomy Introduction to Evaluation

ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP

KM สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ความร่วมมือในกรอบยุโรป ASEM WPP        

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2558 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme โครงการครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ งานสารบรรณ        

ASEAN Citation Index (ACI)

ASEAN Citation Index (ACI) Download

BICS Workshops

PowerPoint presentations files from BICS workshops. Download


Secured By miniOrange