• Home»
  • Archive by category "Downloads"

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 1)   การบรรยายในหัวข้อ “ทันโลก ทันเหตุการณ์” (วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2)   การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประเด็นและแนวโน้มด้านการศึกษาในมุมมององค์การระหว่างประเทศ”      (2 กุมภาพันธ์ 2561) 3)   การประชุมหารือการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (22 พฤษภาคม 2561)…

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 18-19 ก.ย. 61

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1SBqh-ibCREBROtBxsAoHXopfwiS1yYsa    

Study in Thailand 2018 Form

Here you can download the form for "Study in Thailand 2018" and the instructions for filling out the form. Please send the completed form to asem.ohec@gmail.com by Thursday, April 12, 2018.…

แบบสอบถามความสนใจในการทำความร่วมมือกับบริษัท MedAustron ประเทศออสเตรียด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็ง

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ MedAustron

Thailand Scholarships Evaluation Form (Year 2016 and 2017) [For students]

OHEC in cooperation with Thai universities initiated Thailand Scholarships in 2016 providing scholarships for nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in…

การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินโครงการ Thailand Scholarships มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าเล่าเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณมา…

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง 3. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ…

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน 395,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ “Young Scientist Exchange Program” ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program …


Secured By miniOrange