• Home»
  • Archive by category "Downloads"

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง 3. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ…

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน 395,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ “Young Scientist Exchange Program” ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program …

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับสูง) ของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ปี 2017

First Presentation Workshop: 30 Jan 2017 Second Presentation Workshop: 27 Feb 2017 Third Presentation Workshop: 31 Mar 2017 Fourth Presentation Workshop: 16 May 2017

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/fMUcjG เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560…

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 

Collaborative Degree Programmes Academic Year 2015/16

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)

การจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ Download 


Secured By miniOrange