• Home»
  • Archive by category "Downloads"

Study in Thailand 2018 Form

Here you can download the form for "Study in Thailand 2018" and the instructions for filling out the form. Please send the completed form to asem.ohec@gmail.com by Thursday, April 12, 2018.…

แบบสอบถามความสนใจในการทำความร่วมมือกับบริษัท MedAustron ประเทศออสเตรียด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็ง

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ MedAustron

Thailand Scholarships Evaluation Form (Year 2016 and 2017) [For students]

OHEC in cooperation with Thai universities initiated Thailand Scholarships in 2016 providing scholarships for nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in…

การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินโครงการ Thailand Scholarships มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าเล่าเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณมา…

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง 3. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ…

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน 395,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ “Young Scientist Exchange Program” ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program …

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับสูง) ของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ปี 2017

First Presentation Workshop: 30 Jan 2017 Second Presentation Workshop: 27 Feb 2017 Third Presentation Workshop: 31 Mar 2017 Fourth Presentation Workshop: 16 May 2017

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/fMUcjG เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560…

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 


Secured By miniOrange