ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ณ TR ROCK HILL HOTEL หาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขคภาคใต้เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ TR ROCK HILL HOTEL หาดใหญ่ ผู้แทนจากที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/pcIhMFหมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน*****หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน 2560*****…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามาสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานของหุ่นยนต์ที่รองรับความต้องการการใช้หุ่นยนต์ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกาแก่สถาบันอุดมศึกษาไทย และร่วมกันกำหนดประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในลาตินอเมริกาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่  goo.gl/pEuE2T ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม…

DUO-Sweden 2017 Call for Application

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดสมัครรับทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org 01. DUO-Sweden 2017 General…

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2561 - 2562 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน…

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2…

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 “Undergraduate Scholarship Programme for International Students from Southeast Asian Countries” 2017 Prospects แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร1. มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม2. ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้แทนจากที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/Dp2Gr9หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน*****หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560*****…

ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์…

ทุนรัฐบาลจีน (ป.เอก) มหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา/อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click here


Secured By miniOrange