แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ AIMS

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS ) Programme จะต้องนำส่งรายงานพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2) รายงานการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบประเมินจากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่แสดงรายวิชา หน่วยกิต และระดับคะแนน ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ 6) สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง1.…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Pangasinan ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 7…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 30 – 50…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.) มีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้การประสานงานของ สยต. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านต่างประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยท่านสามารถลงทะเบียนและดูร่างกำหนดการได้ตาม link…

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศเพื่อนบ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และส่งกลับไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ(2560)  

เมียนมาออกประกาศเรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) ได้ออกประกาศที่ 7/2018 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา โดยเมียนมาอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนด้านการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรนานาชาติ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงทุนและประเภทโรงเรียน 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน 2) โรงเรียนเอกชนสายอาชีวะ เทคนิค ฝึกหัดอาชีพ 3) โรงเรียนเอกชนสำหรับการศึกษาขั้นสูง 4) โรงเรียนเอกชนเฉพาะสาขาวิชา และ…


Secured By miniOrange