ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ATPER ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประกอบด้วยข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและรายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละสาขา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการดำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ATPER รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปกลับมาพัฒนาประเทศไทย  ดาวน์โหลดฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้ที ATPERPortfolios และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu โดยผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com          

ข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2559

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (Official Development Assistance: ODA) ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยสถิติมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้1. จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม และมูลค่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. โปรดส่งไฟล์ข้อมูล (soft file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ lakhanad@hotmail.com สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15…

แบบกรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2559

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดทำข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงก่อนและหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีนต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559 และขอความกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน ต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ของ Lingnan University, Hong Kong

มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University), Hong Kong ประกาศรับสมัครตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local student scholarship) ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full scholarship) ทุนค่าเล่าเรียน (Tuition scholarship) และทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-tuition scholarship)ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online application system) ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาสิ่งแวดล้อม

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แบบรายงาน CLMV 59

การจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ Download 


Secured By miniOrange