ประกาศรับสมัคร การแข่งขัน “Efficiency Challenge Electric Vehicle” ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งว่า สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐตุรกี (Scientific and Technological Research Council of Turkey – TÜBİTAK) จะจัดการแข่งขัน “Efficiency Challenge Electric Vehicle” ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐตุรกี โดย TÜBİTAK จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ…

Call for Scholarships Application (HUNGARY)

Photo credit: Eightonesix - Freepik.com ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตร Non-Degree ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation (TPF) แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี  ค.ศ. 2017-2018 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561-2562

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส นั้น บัดนี้ คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้ Announcement Franco-Thai 2018-2019 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคม 2561

แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอความกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูล ดังนี้1. แบบฟอร์ม 1 คลิ๊ก form 1 ตารางสรุปข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา (ปี 2559)2. แบบฟอร์ม 2 คลิ๊ก form 2 International Students Studying in Thai Higher Education Institutions     (Year 2016)3. คำอธิบายการกรอกข้อมูล คลิ๊ก explanations กรุณานำส่งข้อมูล (hard…

แบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ดาวน์โหลดแบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่นี่

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ปี 2561

1. กำหนดการสอบ DIFA TES 20182. กำหนดการสอบ Placement Test 2018

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ CLMV ประจำปี 2560

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ CLMV ประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ CLMV ประจำปี 2559

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ CLMV 59

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน โดยมีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 584 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30…

ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561 ดังนี้ 1. หลักสูตร RC-PS-142-1: Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional…


Secured By miniOrange