การแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019

ด้วย Associate of Science, Technology and Innovation (ASTI) ประเทศมาเลเซีย จะจัดการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ในหัวข้อ “Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 13 -…

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses สหพันธ์รัฐเยอรมนี

The University Leipzig กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาวิชา Conditioning Coaching ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มกราคม 2563 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาตรีในสาขากีฬา มีประสบการณ์เป็นนักกีฬาหรือเป็นครูหรือผู้ฝึกอบรมด้านพลศึกษา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itk.uni-leipzig.de และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ AIMS

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS ) Programme จะต้องนำส่งรายงานพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2) รายงานการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบประเมินจากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่แสดงรายวิชา หน่วยกิต และระดับคะแนน ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ 6) สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง1.…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Pangasinan ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 7…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 30 – 50…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.) มีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้การประสานงานของ สยต. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านต่างประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยท่านสามารถลงทะเบียนและดูร่างกำหนดการได้ตาม link…


Secured By miniOrange