• Home»
  • Archive by category "Announcements"

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 “Undergraduate Scholarship Programme for International Students from Southeast Asian Countries” 2017 Prospects แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร1. มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม2. ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์…

ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์…

ทุนรัฐบาลจีน (ป.เอก) มหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา/อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click here

ทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2560 (ทุน CSC 2017)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ  Download รายละเอียดทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้…

ทุน Y.E.S China Programs 2017/2018

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยว่ากระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ…

ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ATPER ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประกอบด้วยข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและรายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละสาขา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการดำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ATPER รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปกลับมาพัฒนาประเทศไทย  ดาวน์โหลดฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้ที ATPERPortfolios และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu โดยผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com          

ข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2559

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (Official Development Assistance: ODA) ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยสถิติมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้1. จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม และมูลค่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. โปรดส่งไฟล์ข้อมูล (soft file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ lakhanad@hotmail.com สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round)

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round), the Office of the Higher Education Commission approved the qualified…

แบบกรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2559

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดทำข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงก่อนและหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีนต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559 และขอความกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน ต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ของ Lingnan University, Hong Kong

มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University), Hong Kong ประกาศรับสมัครตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local student scholarship) ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full scholarship) ทุนค่าเล่าเรียน (Tuition scholarship) และทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-tuition scholarship)ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online application system) ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…


Secured By miniOrange