• Home»
  • Archive by category "Announcements"

ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ATPER ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประกอบด้วยข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและรายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละสาขา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการดำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ATPER รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปกลับมาพัฒนาประเทศไทย  ดาวน์โหลดฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้ที ATPERPortfolios และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu โดยผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com          

ข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2559

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (Official Development Assistance: ODA) ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยสถิติมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้1. จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม และมูลค่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. โปรดส่งไฟล์ข้อมูล (soft file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ lakhanad@hotmail.com สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round)

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round), the Office of the Higher Education Commission approved the qualified…

แบบกรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2559

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดทำข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงก่อนและหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีนต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559 และขอความกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน ต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ของ Lingnan University, Hong Kong

มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University), Hong Kong ประกาศรับสมัครตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local student scholarship) ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full scholarship) ทุนค่าเล่าเรียน (Tuition scholarship) และทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-tuition scholarship)ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online application system) ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาสิ่งแวดล้อม

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Opera

Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment

The Office of the Higher Education Commission, in cooperation with the University of Music and Performing Arts Vienna and the College of Music, Mahidol University are organizing a Master Class and Lecture…

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)


Secured By miniOrange