• Home»
  • Archive by category "Announcements"

Announcement on the Awardees of Thailand Scholarships (Year 2018)

Following the interviews of the candidates for Thailand Scholarships (Year 2018) on May 7, 2018 at Royal Thai Embassy in Yangon, May 9, 2018 at Royal Thai Embassy in Phnom…

2019 DUO – Thailand Fellowship Programme

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand is pleased to announce the call for applications of 2019 DUO-Thailand Fellowship Programme. The purpose of the programme…

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศเพื่อนบ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และส่งกลับไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ(2560)  

เมียนมาออกประกาศเรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) ได้ออกประกาศที่ 7/2018 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา โดยเมียนมาอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนด้านการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรนานาชาติ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงทุนและประเภทโรงเรียน 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน 2) โรงเรียนเอกชนสายอาชีวะ เทคนิค ฝึกหัดอาชีพ 3) โรงเรียนเอกชนสำหรับการศึกษาขั้นสูง 4) โรงเรียนเอกชนเฉพาะสาขาวิชา และ…

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

          สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ…

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2019-2020

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission, Thailand on the Applicants in Cambodia, Myanmar and Lao PDR Eligible for an Interview for Thailand Scholarships (Year 2018)

With regard to the Announcement of the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education, Thailand inviting nationals of Cambodia, Lao PDR, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships…

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ YES-CHINA-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (1+1) โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้              …

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการสมัครรับทุน               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้              …


Secured By miniOrange