• Home»
  • Archive by category "Announcements"

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2018 DUO-Thailand Fellowship Programme

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2018 DUO-Thailand Fellowship Programme, the Office of the Higher Education Commission approved the qualified applicants to…

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน โดยมีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 584 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30…

ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561 ดังนี้ 1. หลักสูตร RC-PS-142-1: Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional…

FRANCO-THAI Junior Researcher Fellowship Programme

  The Junior Research Fellowship Program supports Thai post doctorateswho intend to spend 2 to 6 months scientific stay in a laboratory in France.   This programme aims at jumpstarting…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2561

สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2560 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีน ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอรับความร่วมมือดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ตาม link >>>Click here<<< ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับครูอาสาสมัครชาวจีน

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กันยายน 2560)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) ว่าได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรปเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1. การประชุม Model ASEM เป็นการจัดประชุมสำหรับเยาวชนโดยการจำลองรูปแบบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (ASEM Foreign Ministers’ Meeting) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเชีย-ยุโรปและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการทูต…

ทุกฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2561

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา (SEAMEO RELC) จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2561 ตามหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking 2. Course 211: Advanced Specialist Certificate (II) in Language…

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการของศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือศูนย์/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรอกแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยที่ goo.gl/Wai3iW  หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยได้ที่นี่ และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ  โทร. 02-610-5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

The SHARE National Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailand 31 August – 1 September 2017

PowerPoint Presentations Download DAY 1KEYNOTE: Overview of Thailand’s Quality Assurance System: Linkages between IQA and EQA Assoc. Prof. Dr. Bundit ThipakornDeputy Secretary-General for Higher Education Commission, Thailand Regional Frameworks and…

(Re-post) FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2…


Secured By miniOrange