• Home»
  • Archive by category "Announcements"

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๗ (7th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเวลา ๑ เดือน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาครูจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๙๔ แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน…

การแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019

ด้วย Associate of Science, Technology and Innovation (ASTI) ประเทศมาเลเซีย จะจัดการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ในหัวข้อ “Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 13 -…

Music Grants 2019

  The Austrian government is offering the Ernst Mach-Grants for Thai music students to study classical music / attend a workshop at one of the following universities of music and…

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program Open for 2019/2020 Academic year

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program สำหรับปีการศึกษา 2562/2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific : UMAP) ไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา โดยระเบียบการรับสมัครเบื้องต้น มีดังนี้ 1. ผู้สมัครจะต้องติดต่อและประสานให้สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่มีความร่วมมือทางวิชาการเป็นผู้ดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 2. สำหรับระดับชั้นปริญญาตรีหรือระดับวิทยาลัย…

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses สหพันธ์รัฐเยอรมนี

The University Leipzig กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาวิชา Conditioning Coaching ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มกราคม 2563 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาตรีในสาขากีฬา มีประสบการณ์เป็นนักกีฬาหรือเป็นครูหรือผู้ฝึกอบรมด้านพลศึกษา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itk.uni-leipzig.de และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

Call for Thailand Scholarships Application (Year 2019)

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to apply for Thailand Scholarships for…

Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019

  The Office of the Higher Education Commission, in cooperation with the University of Music and Performing Arts Vienna and the College of Music, Mahidol University are organizing a Master…

แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ AIMS

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS ) Programme จะต้องนำส่งรายงานพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2) รายงานการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบประเมินจากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่แสดงรายวิชา หน่วยกิต และระดับคะแนน ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ 6) สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง1.…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme, the Office of the Higher Education Commission approved the qualified applicants to…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…


Secured By miniOrange