• Home»
  • Archive by category "Announcements"

แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ AIMS

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS ) Programme จะต้องนำส่งรายงานพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2) รายงานการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบประเมินจากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่แสดงรายวิชา หน่วยกิต และระดับคะแนน ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ 6) สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง1.…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme, the Office of the Higher Education Commission approved the qualified applicants to…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Pangasinan ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 7…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 30 – 50…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.) มีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้การประสานงานของ สยต. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านต่างประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยท่านสามารถลงทะเบียนและดูร่างกำหนดการได้ตาม link…


Secured By miniOrange