• Home»
  • Archive by category "Announcements"

ดาวน์โหลดแบบสำรวจการจัดตั้งศูนย์อาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

คลิกที่นี่แบบสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์อาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน.ส.มริษฎา นิลมณีสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ02-610-5405marissada.nil@gmail.com  

Announcement of the Office of the Higher Education Commission, Thailand on the Awardees of Thailand Scholarships (Year 2017)

Following the interviews of the candidates for Thailand Scholarships on May 1, 2017 at Jasmine Palace Hotel in Yangon, on May 2 – 3, 2017 at the Royal Thai Embassy…

2018 DUO – Thailand Fellowship Programme

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand is pleased to announce the call for applications of 2018 DUO-Thailand Fellowship Programme. The purpose of the programme aims…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ณ TR ROCK HILL HOTEL หาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขคภาคใต้เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ TR ROCK HILL HOTEL หาดใหญ่ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะเข้าร่วมการประชุมฯสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/pcIhMFตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://goo.gl/4sesf2   หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน*****หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 20…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามาสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานของหุ่นยนต์ที่รองรับความต้องการการใช้หุ่นยนต์ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกาแก่สถาบันอุดมศึกษาไทย และร่วมกันกำหนดประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในลาตินอเมริกาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่  goo.gl/pEuE2T ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม…

DUO-Sweden 2017 Call for Application

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดสมัครรับทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org 01. DUO-Sweden 2017 General…

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2561 - 2562 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน…

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2…

Official Announcement on the Applicants Eligible for an Interview for Thailand Scholarships (Year 2017)

Following your attendance in the English Proficiency Test for Thailand Scholarships (Year 2017) on 17 March 2017, the Office of the Higher Education Commission, Thailand would like to announce the…


Secured By miniOrange