• Home»
  • Announcements »
  • The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program Open for 2019/2020 Academic year

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program Open for 2019/2020 Academic year

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program สำหรับปีการศึกษา 2562/2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific : UMAP) ไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา โดยระเบียบการรับสมัครเบื้องต้น มีดังนี้

1. ผู้สมัครจะต้องติดต่อและประสานให้สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่มีความร่วมมือทางวิชาการเป็นผู้ดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

2. สำหรับระดับชั้นปริญญาตรีหรือระดับวิทยาลัย ผู้สมัครต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือเป็นสมาชิกของโครงการ UMAP จึงจะมีสิทธิ์สมัครร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากสมัครในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันอุดมศึกษาของผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดา

3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกโครงการ UMAP สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่เป็นสมาชิกโครงการ UMAP ได้ โดยไม่ต้องมีความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติม แต่ต้องยื่นเอกสารข้อตกลงของ UMAP ในขั้นตอนการสมัคร

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Comments


Secured By miniOrange