• Home»
  • News and Events »
  • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้เว็บไซต์ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” หรือ Thailand National Trade Repository (Thailand NTR) www.thailandntr.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการค้าสินค้า การค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. ข้อมูลการค้าสินค้า เช่น พิกัดศุลกากร อัตราศุลกากรนำเข้าของไทย กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้า คำสั่งทางปกครองและคำตัดสินศาล วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า และรายชื่อผู้ประกอบการค้าของไทยที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

2. ข้อมูลการค้าบริการ เช่น ข้อบทการค้าบริการ ตารางข้อผูกพันภาคบริการ และกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าบริการ

3. ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เช่น ข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลความตกลงเปิดเสรีทางการค้าและสิทธิพิเศษการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลกฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวกับการค้า ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงกฏระเบียบและข้อมูลทางการค้า ครอบคลุมทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าของไทย ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกที่
ทั้งนี้ กรมฯ ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ ดังกล่าว เพื่อ กรมฯ จะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Comments


Secured By miniOrange