• Home»
 • Announcements »
 • โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562
โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัคร
ช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562
ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้

 1. ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร
  ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง หรือ Click here
  QR CVT 2018

   

 2. กรอกแบบขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 และส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ทางโทรสารหมายเลข 02-3545570 หรือ Email: ohec.cvt@gmail.com 
  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับครูอาสาสมัครชาวจีน

Comments


Secured By miniOrange