• Home»
  • Downloads »
  • แบบฟอร์มการเสนอให้ทุน Thailand Scholarships

แบบฟอร์มการเสนอให้ทุน Thailand Scholarships

สกอ. ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำหรับชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอทุนตาม link ด้านล่าง แล้วจัดส่ง
ข้อมูลกลับมาทางอีเมล์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562

Comments


Secured By miniOrange