Monthly Archives: October 2018

แบบฟอร์มการเสนอให้ทุน Thailand Scholarships

สกอ. ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอทุนตาม link ด้านล่าง แล้วจัดส่งข้อมูลกลับมาทางอีเมล์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 1)   การบรรยายในหัวข้อ “ทันโลก ทันเหตุการณ์” (วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2)   การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประเด็นและแนวโน้มด้านการศึกษาในมุมมององค์การระหว่างประเทศ”      (2 กุมภาพันธ์ 2561) 3)   การประชุมหารือการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (22 พฤษภาคม 2561)…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…


Secured By miniOrange