Monthly Archives: September 2018

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 18-19 ก.ย. 61

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1SBqh-ibCREBROtBxsAoHXopfwiS1yYsa    

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Pangasinan ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 7…

เส้นทางสู่ความเป็นสากล

ดาวน์โหลด


Secured By miniOrange