• Home»
 • Announcements » Thai »
 • สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 • จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ
 • จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา
 • จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ 

คุณสมบัติ

 • มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้างต้น

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด

Comments


Secured By miniOrange