Monthly Archives: August 2018

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 30 – 50…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้


Secured By miniOrange