• Home»
  • News and Events »
  • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน: ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว (2) งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน และ (3) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระบบรางไทย-หูหนาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และประสงค์เรียนเชิญผู้บริหารและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 16 แห่ง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รายชื่อสถาบันที่ได้รับเชิญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

              ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอนำเรียนข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา หากสถาบันของท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอได้โปรดดำเนินการ ดังนี้
              1.  ศึกษารายละเอียดและร่างกำหนดการของงานฯ อย่างละเอียด
              2.  แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้ประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการล่วงหน้าต่อไป
              3.  แจ้งรายชื่อผู้แทนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ โดยขอให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
               4.  จัดทำข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา และข้อมูลสาขาวิชาที่โดดเด่นและมีความพร้อมจะร่วมมือกับฝ่ายจีนเป็นภาษาอังกฤษตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

 

และโปรดจัดส่งข้อมูลตามข้อ 3 และ 4 ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phicharmon.sri@mua.go.th ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสถาบันของท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมงานครั้งนี้

เอกสารดาวน์โหลด:
1. รายละเอียดงานโครงการ
   1.1 ร่างกำหนดการ   
   1.2 แผนงาน EECAE & SSECF   
   1.3 ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง  
   1.4 ข้อมูลสถาบันด้านระบบราง หูหนาน
2. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้จัดประสงค์เชิญเข้าร่วมโครงการฯ
3. แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการฯ
4. แบบเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5  แบบจัดทำ University Profile

Comments


Secured By miniOrange