• Home»
  • Announcements »
  • สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  4. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี
  5. มีสุขภาพแข็งแรง
  6. มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้างต้น
  7. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จาก www.inter.mua.go.th (ภายใต้หัวข้อ Announcements) และขอความกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

 

Comments


Secured By miniOrange