Monthly Archives: April 2018

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2019-2020

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์…


Secured By miniOrange