• Home»
  • Announcements »
  • ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการสมัครรับทุน

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

              1.  โปรดพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561

              2.  โปรดให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการสมัครขอรับทุนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) พร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua เลือก “Application Online for International Students” ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาโดยฝ่ายจีนถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Comments


Secured By miniOrange