• Home»
  • Announcements »
  • ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ YES-CHINA-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (1+1) โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

              1.  โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าวจำนวน 1 คนเท่านั้น

               2.  โปรดให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการสมัครขอรับทุนฯ
ได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) พร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

              3.  โปรดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ                 

              ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอไปยังฝ่ายจีนคัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

  1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง
  2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน
  3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

อนึ่ง ผลการพิจารณาโดยฝ่ายจีนถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Comments


Secured By miniOrange