Yearly Archives: 2018

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 1)   การบรรยายในหัวข้อ “ทันโลก ทันเหตุการณ์” (วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2)   การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประเด็นและแนวโน้มด้านการศึกษาในมุมมององค์การระหว่างประเทศ”      (2 กุมภาพันธ์ 2561) 3)   การประชุมหารือการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (22 พฤษภาคม 2561)…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 18-19 ก.ย. 61

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1SBqh-ibCREBROtBxsAoHXopfwiS1yYsa    

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project)

สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 6 (6th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Pangasinan ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 7…

เส้นทางสู่ความเป็นสากล

ดาวน์โหลด

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน พัฒนา และดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ จัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา จัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 30 – 50…

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้


Secured By miniOrange