Yearly Archives: 2018

Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019

  The Office of the Higher Education Commission, in cooperation with the University of Music and Performing Arts Vienna and the College of Music, Mahidol University are organizing a Master…

แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ AIMS

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS ) Programme จะต้องนำส่งรายงานพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2) รายงานการเข้าร่วมโครงการ 3) แบบประเมินจากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่แสดงรายวิชา หน่วยกิต และระดับคะแนน ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ 6) สำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง1.…

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2018 Duo-Thailand Fellowship Programme, the Office of the Higher Education Commission approved the qualified applicants to…

แบบฟอร์มการเสนอให้ทุน Thailand Scholarships

สกอ. ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอทุนตาม link ด้านล่าง แล้วจัดส่งข้อมูลกลับมาทางอีเมล์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562แบบฟอร์มเสนอทุน Thailand Scholarships 2562

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ฝ่ายจีนพิจารณา สกอ. ใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความจำนงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ ศึกษาคำอธิบายการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ข้อกำหนดการดูแลและรับผิดชอบครูอาสาสมัคร ชาวจีนประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง…

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 1)   การบรรยายในหัวข้อ “ทันโลก ทันเหตุการณ์” (วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2)   การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประเด็นและแนวโน้มด้านการศึกษาในมุมมององค์การระหว่างประเทศ”      (2 กุมภาพันธ์ 2561) 3)   การประชุมหารือการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (22 พฤษภาคม 2561)…

ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้               ๑.  Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)               ๒.  Course 112:…

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคลาตินอเมริกา และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanneeklomua@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Download แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา Download

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research) (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม…

PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 18-19 ก.ย. 61

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1SBqh-ibCREBROtBxsAoHXopfwiS1yYsa    


Secured By miniOrange