Yearly Archives: 2018

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

กำหนดการการประชุม ภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกา กรอบความร่วมมือกับยุโรป กรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สำรอง กำหนดการการประชุมภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศกรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือกับเอเชียและแอฟริกากรอบความร่วมมือกับยุโรปกรอบความร่วมมือกับอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Directory of Coordinators for International Affairs in Thai Higher Education Institutions 2018

Download

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศฯ

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.) มีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้การประสานงานของ สยต. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านต่างประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยท่านสามารถลงทะเบียนและดูร่างกำหนดการได้ตาม link…

Announcement on the Awardees of Thailand Scholarships (Year 2018)

Following the interviews of the candidates for Thailand Scholarships (Year 2018) on May 7, 2018 at Royal Thai Embassy in Yangon, May 9, 2018 at Royal Thai Embassy in Phnom…

2019 DUO – Thailand Fellowship Programme

The Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education, Thailand is pleased to announce the call for applications of 2019 DUO-Thailand Fellowship Programme. The purpose of the programme…

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศเพื่อนบ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และส่งกลับไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ jittree_jk@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ(2560)  

เมียนมาออกประกาศเรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) ได้ออกประกาศที่ 7/2018 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา โดยเมียนมาอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนด้านการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรนานาชาติ พร้อมกำหนดรูปแบบการลงทุนและประเภทโรงเรียน 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน 2) โรงเรียนเอกชนสายอาชีวะ เทคนิค ฝึกหัดอาชีพ 3) โรงเรียนเอกชนสำหรับการศึกษาขั้นสูง 4) โรงเรียนเอกชนเฉพาะสาขาวิชา และ…

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

          สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ…

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน: ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว (2) งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน และ…


Secured By miniOrange