• Home»
  • Announcements »
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561-2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561-2562

FR-TH 2017 announcement

 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้ Announcement Franco-Thai 2018-2019

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคม 2561

Comments


Secured By miniOrange