• Home»
  • Downloads » Survey and Form »
  • การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินโครงการ Thailand Scholarships มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าเล่าเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

แบบสอบถาม https://goo.gl/WqJR5j

Comments


Secured By miniOrange