Monthly Archives: December 2017

Thailand Scholarships Evaluation Form (Year 2016 and 2017) [For students]

OHEC in cooperation with Thai universities initiated Thailand Scholarships in 2016 providing scholarships for nationals of Cambodia, Laos, and Myanmar to further their master’s degree or doctoral degree study in…

การประเมินผลการดำเนินโครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินโครงการ Thailand Scholarships มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าเล่าเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่จะเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณมา…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561-2562

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส นั้น บัดนี้ คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้ Announcement Franco-Thai 2018-2019 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคม 2561

แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอความกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูล ดังนี้1. แบบฟอร์ม 1 ตารางสรุปข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา (ปี 2557-2558)2. แบบฟอร์ม 2 International Students Studying in Thai Higher Education Institutions     (Year 2014-2015) กรุณานำส่งข้อมูล (hard copy) ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล (soft file)…

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus


Secured By miniOrange