• Home»
  • Announcements »
  • โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2561

สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2560
โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัคร
ช่วยสอนวิชาภาษาจีน ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอรับความร่วมมือดังกล่าว
สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ตาม link >>>Click here<<<

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับครูอาสาสมัครชาวจีน

Comments


Secured By miniOrange