• Home»
  • Downloads »
  • แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ Thailand Scholarships ประจำปี 2561

การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561

1. การจัดสรรทุน Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดสรรสำหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เสนอให้ทุนการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

2. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
และสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทุนจะจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง

3. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นจำนวนไม่เกิน 150,000 บาท/ปี/คน รวมทั้งจัดสรรค่าเล่าเรียนให้ตามที่จ่ายจริง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแห่งละไม่เกิน 4 คน จำนวน 20,000 บาท/คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับชาวกัมพูชา ลาวและเมียนมา ภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทย หากประสงค์จะจัดสรรทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการเสนอให้ทุนและส่งไปยังหน่วยงานกลางขอองสถบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพื่อรวมรวมข้อมูลหลักสูตรส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Comments


Secured By miniOrange