• Home»
  • Announcements »
  • ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561 ดังนี้

1. หลักสูตร RC-PS-142-1: Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional Learning Community จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าอบรมควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2. หลักสูตร RC-PM-142-2: Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3. หลักสูตร RC-SS-142-3: Meaningful Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน โดยผู้เข้าอบรมควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตร RC-SM-142-4: Enhancing Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์


ในการนี้ ศูนย์ SEAMEO RECSAM ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ข้างต้น ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ค่าที่พัก
และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว


ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
- รายละเอียดหลักสูตร
- ใบสมัคร


ขอความกรุณาส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อต่อ นายธีรธร ลิขิตพงศธร โทร. 02-610-5464 อีเมล teeratorn.lik@gmail.com

Comments


Secured By miniOrange