• Home»
  • Announcements »
  • การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน โดยมีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 584 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 แห่ง
และสำนักงาน SEAMES กำหนดจัดการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4 (4th Evaluation Meeting: SEA-Teacher Project) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน และประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคต

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประเมินผลดังกล่าวเพื่อจะได้ส่งนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 5 สามารถศึกษาข้อมูลโครงการและกำหนดการการประชุมเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mu.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ teeratorn.lik@gmail.com ทั้งนี้สำนักงาน SEAMES จะอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพัก และจัดรถรับ-ส่งระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับสถานที่ประชุม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดเอง

ดาวน์โหลด

Comments


Secured By miniOrange