Monthly Archives: September 2017

การประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน โดยมีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 584 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30…

ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561 ดังนี้ 1. หลักสูตร RC-PS-142-1: Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional…

FRANCO-THAI Junior Researcher Fellowship Programme

  The Junior Research Fellowship Program supports Thai post doctorateswho intend to spend 2 to 6 months scientific stay in a laboratory in France.   This programme aims at jumpstarting…

โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2561

สกอ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2560 โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีน ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอรับความร่วมมือดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ตาม link >>>Click here<<< ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับครูอาสาสมัครชาวจีน


Secured By miniOrange