• Home»
  • Announcements »
  • แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการของศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการของศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือศูนย์/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรอกแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยที่ goo.gl/Wai3iW  หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยได้ที่นี่ และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.วรรณี กล่อมละเอียด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

โทร. 02-610-5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

Comments


Secured By miniOrange