Monthly Archives: August 2017

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กันยายน 2560)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) ว่าได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรปเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1. การประชุม Model ASEM เป็นการจัดประชุมสำหรับเยาวชนโดยการจำลองรูปแบบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (ASEM Foreign Ministers’ Meeting) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเชีย-ยุโรปและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการทูต…

ทุกฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2561

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา (SEAMEO RELC) จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2561 ตามหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking 2. Course 211: Advanced Specialist Certificate (II) in Language…

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการของศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือศูนย์/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรอกแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยที่ goo.gl/Wai3iW  หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลศูนย์/ สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยได้ที่นี่ และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ  โทร. 02-610-5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน 395,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ “Young Scientist Exchange Program” ในกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับข้อเสนอกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรม Networking Session for LMI Young Scientist Program …


Secured By miniOrange