• Home»
  • News and Events »
  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านอาณาบริเวณศึกษากับการพัฒนาประเทศ” 

โดย ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

การอภิปราย หัวข้อ “แนวทางและความเหมาะสมในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย”
โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล

ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม

รักษาการผู้อำนวยการสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดที่นี่

4) ดร. จักรกรินทร์ ศรีมูล

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาริต ติงศภัทิย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Comments


Secured By miniOrange