Monthly Archives: July 2017

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านอาณาบริเวณศึกษากับการพัฒนาประเทศ”  โดย ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่    การอภิปราย หัวข้อ “แนวทางและความเหมาะสมในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area…

The SHARE National Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailand 31 August – 1 September 2017

PowerPoint Presentations Download DAY 1KEYNOTE: Overview of Thailand’s Quality Assurance System: Linkages between IQA and EQA Assoc. Prof. Dr. Bundit ThipakornDeputy Secretary-General for Higher Education Commission, Thailand Regional Frameworks and…

(Re-post) FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2…

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทยและแนวทางการดำเนินงานและความคาดหวังของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของศูนย์/สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ goo.gl/295tMY  ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่ ผู้ประสานงาน: นางสาววรรณี กล่อมละเอียด โทรศัพท์ 0…

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมการประชุม Students’ Forum ภายใต้ ARC6 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 (หมดเขตรับสมัคร 16 กรกฎาคม 2560)

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่ามูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) ร่วมกับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดการประชุม the 6th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC6) ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม…


Secured By miniOrange