• Home»
  • Downloads »
  • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR)
เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/fMUcjG

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) 
เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/gihwi4

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR)
เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น 

ดาวน์โหลดที่ https://goo.gl/vW25iX 

 

 

Comments


Secured By miniOrange