• Home»
  • Announcements »
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามาสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานของหุ่นยนต์ที่รองรับความต้องการการใช้หุ่นยนต์ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ การค้นหาและการกู้ภัย นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังเป็นการนำเสนอ ชุดหุ่นยนต์ Locokit ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาระบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตและสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ที่รวมความน่าสนใจของหุ่นยนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีและการคิดแบบเป็นระบบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ทดลองสร้างหุ่นยนต์จากชุดหุ่นยนต์ Locokit ด้วย 

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมการประชุมนำ Laptop หรือ Tablet PC มาในวันประชุมด้วยเพื่อใช้ในการโปรแกรมหุ่นยนต์ Locokit

กำหนดการประชุม: Program of the Workshop on Bio-inspired Robotics

ผู้ประสานงาน: นางสาววรรณี กล่อมละเอียด โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

Comments


Secured By miniOrange