• Home»
  • Announcements »
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกาแก่สถาบันอุดมศึกษาไทย และร่วมกันกำหนดประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในลาตินอเมริกาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่  goo.gl/pEuE2T ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

กำหนดการประชุม: Program of the meeting

ผู้ประสานงาน: นางสาววรรณี กล่อมละเอียด โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wklomlaied@gmail.com หรือ wannee.klo@mua.go.th

 

Comments


Secured By miniOrange