DUO-Sweden 2017 Call for Application

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดสมัครรับทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

01. DUO-Sweden 2017 General Description & Guidlines

02. DUO-Sweden 2017 Application Form

 

Comments


Secured By miniOrange