Monthly Archives: April 2017

DUO-Sweden 2017 Call for Application

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดสมัครรับทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org 01. DUO-Sweden 2017 General…

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2561 - 2562 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน…

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 

การประชุม ASEAN Way Forward for SDGS and Cop21 thru Social And Sustainability Sciences

Time Activities Venue Sunday 5 March 2017 All day Arrival of Participants Suvarnabhumi International Airport Monday 6 March 2017 08.30 - 09.00 hrs. Registration Foyer Area, M Floor 09.00 - 09.10…


Secured By miniOrange