• Home»
  • Announcements »
  • ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR)
เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน
การศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/4hKpne
หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน
หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

กำหนดการ: Program Workshop on ABET SSR Preparation at KKU

ผู้ประสานงาน: นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2610 5422

Comments


Secured By miniOrange