• Home»
  • Announcements »
  • ทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2560 (ทุน CSC 2017)

ทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2560 (ทุน CSC 2017)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ  Download รายละเอียดทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้

                  1.    โปรดพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้สมัครหลัก 1 คนและผู้สมัครสำรอง 1 คน

                  2. โปรดให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครสำรองปฏิบัติดังนี้
                         2.1  ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ                    
                                ได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org
                                 เลือกหัวข้อ Scholarships หัวข้อย่อย Chinese Government Scholarships 
                         2.2  ลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์                      
                                 
http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org 

                  3.    โปรดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครแต่ละคนๆ ละจำนวน 2 ชุด (ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและ CSC ต่อไป โดยมีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนด้วย   จะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน
  3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
  4. การจัดเรียงลำดับของรายชื่อผู้สมัครหลัก จะพิจารณาจากการเสนอรายชื่อผู้สมัครหลักของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งและการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงก่อน เช่น พิจารณาระดับปริญญาเอกก่อนปริญญาโท

ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน ทั้งผู้สมัครหลักและสำรอง โดยจะแจ้งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นายยุทธการ สุขสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5399 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ y.suksom@gmail.com

Comments


Secured By miniOrange