Monthly Archives: March 2017

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sun Yet-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 “Undergraduate Scholarship Programme for International Students from Southeast Asian Countries” 2017 Prospects แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร1. มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม2. ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้แทนจากที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/Dp2Gr9หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน*****หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2560*****…

ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ABET และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์…

ทุนรัฐบาลจีน (ป.เอก) มหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา/อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click here

ทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2560 (ทุน CSC 2017)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ  Download รายละเอียดทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ที่นี่


Secured By miniOrange