ทุน Y.E.S China Programs 2017/2018

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำประเทศไทยว่ากระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน โดย...

ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/0B58CNajmiE3IeWhYRm9oZXl0UUU/view?usp=sharing

 

กรอบใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org

และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร
ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
(ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ นายยุทธการ สุขสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2610 5399 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yuttakan.suk@mua.go.th

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอไปยังฝ่ายจีนต่อไป โดยมีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง
  2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีน
    มาพัฒนาการเรียนการสอน
  3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
  4. การจัดเรียงลำดับของรายชื่อผู้สมัครหลัก จะพิจารณาจากการเสนอรายชื่อผู้สมัครหลักของสถาบัน
    อุดมศึกษาแต่ละแห่งและการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงก่อน เช่น พิจารณาระดับปริญญาเอกก่อนปริญญาโท

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาโดยฝ่ายจีนถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดเพื่อดำเนินการต่อไป

Comments


Secured By miniOrange