Monthly Archives: February 2017

ทุน Y.E.S China Programs 2017/2018

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยว่ากระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ…

ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ATPER ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประกอบด้วยข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและรายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละสาขา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการดำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ATPER รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปกลับมาพัฒนาประเทศไทย  ดาวน์โหลดฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้ที ATPERPortfolios และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu โดยผู้ประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com          

Collaborative Degree Programmes Academic Year 2015/16

ข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2559

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (Official Development Assistance: ODA) ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยสถิติมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้1. จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม และมูลค่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. โปรดส่งไฟล์ข้อมูล (soft file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ lakhanad@hotmail.com สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15…


Secured By miniOrange