• Home»
  • Announcements »
  • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาสิ่งแวดล้อม

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 6 สาขา
ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

สาขาการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 (สิ้นสุดการรับสมัคร)

สาขาการติดต่อสื่อสารและสาขาสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 (สิ้นสุดการรับสมัคร)

สาขาเกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาพลังงาน ระหว่างวันที่  27-31 มีนาคม 2560 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2560

สาขาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2560

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษที่มีความเป็นเฉพาะทางและมีความเข้มข้นรวมทั้งหมด 30 ชั่วโมงในลักษณะ face-to-face ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สื่อสารในการประชุมระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในสาขาความเชี่ยวชาญของผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในงานประชุมจำลอง (LMI-Forum) กับ
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างด้วย 
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการอบรมมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท โดยขอให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับกลาง/นักวิจัยในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวและโปรดเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เบอร์โทรสาร 0 2354 5570 เพื่อจะได้นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ตามลิ้งข้างล่าง

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาเกษตรกรรม:

Seminar 1 Agriculture 2017

ใบสมัครสาขาเกษตรกรรม:

Application-form-Year-5 Agriculture

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาพลังงาน:

Seminar 1 Energy 2017

ใบสมัครสาขาพลังงาน:

Application-form-Year-5 Energy

รายละเอียดโครงการสำหรับสาขาสิ่งแวดล้อม:

Seminar 1 Environment 2017

ใบสมัครสาขาสิ่งแวดล้อม:

Application-form-Year-5 Environment

Comments


Secured By miniOrange