Monthly Archives: January 2017

Announcement of the Office of the Higher Education Commission on the Awardees of the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round)

According to the announcement of the Office of the Higher Education Commission on the 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme (second round), the Office of the Higher Education Commission approved the qualified…

แบบกรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2559

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดทำข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงก่อนและหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีนต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559 และขอความกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน ต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ของ Lingnan University, Hong Kong

มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University), Hong Kong ประกาศรับสมัครตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local student scholarship) ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full scholarship) ทุนค่าเล่าเรียน (Tuition scholarship) และทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-tuition scholarship)ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online application system) ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่า Department of Science and Technology (DST) ประเทศอินเดีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับสาขาความร่วมมือที่จะผลักดันและประกาศรับข้อเสนอโครงการใน 4 สาขา ได้แก่ 1) Human Health Sciences2) Renewable Energy covering solar…

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ วันที่ 13-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมวนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามรายการดังนี้ 1. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564)” โดยนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ PPTการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ 2. เอกสารประกอบการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศหัวข้อ: เราจะเสริมสร้าง international visibility ของอุดมศึกษาไทยได้อย่างไร โดยสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สรุปแบบสำรวจ_เราจะเสริมสร้าง…

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างสาขาเกษตรกรรม สาขาพลังงาน และสาขาสิ่งแวดล้อม

ด้วยประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ทำงานในสาขาเป้าหมาย 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา การติดต่อสื่อสาร สุขภาพ เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้จัดทำและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในการนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอโครงการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งแจ้ง สกอ. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อ สกอ. รวบรวมและส่งข้อมูลให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Pages from Report_Thailand - EU policy Final

Report on Internationalisation Policy & Strategy: measurement of University Internationalisation Performance and Relative Improvement

    The report was prepared by Mr. Darren McDermott, Short-Term Senior EU Expert in cooperation with the Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC under the Thailand-EU Policy Dialogues Support…

Opera

Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment

The Office of the Higher Education Commission, in cooperation with the University of Music and Performing Arts Vienna and the College of Music, Mahidol University are organizing a Master Class and Lecture…


Secured By miniOrange