Yearly Archives: 2017

ประกาศรับสมัคร การแข่งขัน “Efficiency Challenge Electric Vehicle” ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งว่า สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐตุรกี (Scientific and Technological Research Council of Turkey – TÜBİTAK) จะจัดการแข่งขัน “Efficiency Challenge Electric Vehicle” ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐตุรกี โดย TÜBİTAK จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ…

Call for Scholarships Application (HUNGARY)

Photo credit: Eightonesix - Freepik.com ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตร Non-Degree ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation (TPF) แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี  ค.ศ. 2017-2018 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ English-Speaking Union (ESU) Thailand มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition: IPSC) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร การฝึกอบรมและแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561-2562

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส นั้น บัดนี้ คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้ Announcement Franco-Thai 2018-2019 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือกในช่วงเดือนมกราคม 2561

แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอความกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูล ดังนี้1. แบบฟอร์ม 1 คลิ๊ก form 1 ตารางสรุปข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา (ปี 2559)2. แบบฟอร์ม 2 คลิ๊ก form 2 International Students Studying in Thai Higher Education Institutions     (Year 2016)3. คำอธิบายการกรอกข้อมูล คลิ๊ก explanations กรุณานำส่งข้อมูล (hard…

แบบสอบถามความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเบลารุส

โปรด download แบบสอบถามที่นี่ Belarus

แบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ดาวน์โหลดแบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่นี่

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา…

Thai Higher Education: At a Glance 2017

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ปี 2561

1. กำหนดการสอบ DIFA TES 20182. กำหนดการสอบ Placement Test 2018


Secured By miniOrange