Yearly Archives: 2017

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามาสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานของหุ่นยนต์ที่รองรับความต้องการการใช้หุ่นยนต์ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ…

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกาแก่สถาบันอุดมศึกษาไทย และร่วมกันกำหนดประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในลาตินอเมริกาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่  goo.gl/pEuE2T ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม…

โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017 ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ เขตบิ่งห์จั๊น นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ และกรุณาส่งใบสมัครให้หน่วยงานกลางของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รวบรวมเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไปหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  GREEN SUMMER APPLICATION FORM

การประชุม The First International Conference on Ideation and Innovations in Sustainable Sciences and Technologies (ISST 17)

ISST 17 มีกำหนดจัดการประชุม The First International Conference on Ideation and Innovations in Sustainable Sciences and Technologies ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัย Malaya ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Go Green…

DUO-Sweden 2017 Call for Application

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดสมัครรับทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org 01. DUO-Sweden 2017 General…

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2561 - 2562 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน…

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2…

แบบสอบถามกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม Questionnaire 

การประชุม ASEAN Way Forward for SDGS and Cop21 thru Social And Sustainability Sciences

Time Activities Venue Sunday 5 March 2017 All day Arrival of Participants Suvarnabhumi International Airport Monday 6 March 2017 08.30 - 09.00 hrs. Registration Foyer Area, M Floor 09.00 - 09.10…

Official Announcement on the Applicants Eligible for an Interview for Thailand Scholarships (Year 2017)

Following your attendance in the English Proficiency Test for Thailand Scholarships (Year 2017) on 17 March 2017, the Office of the Higher Education Commission, Thailand would like to announce the…


Secured By miniOrange