• Home»
  • Announcements »
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้

1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

2)   การอบรมครูผู้สอนภาษาจีนในรูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น

3)   การส่งเสริมทรัพยากรทางความรู้ภาษาจีนของรูปแบบท้องถิ่นในยุคโลกภิวัฒน์

4)   การอบรมบุคลากรด้านภาษาจีนเพื่ออนาคตของรูปแบบท้องถิ่น

ในการนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สถาบันขงจื่อ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 4915  และส่งแบบตอบรับไปที่ cicuseminar@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

Comments


Secured By miniOrange