Monthly Archives: December 2016

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการประชุมอภิปรายด้านการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน: รูปแบบสากลและรูปแบบท้องถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของสถาบัน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทางใหม่และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและมีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยการประชุมฯ จะดำเนินรายการเป็นภาษาจีน ใน 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1)   การเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบท้องถิ่นและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 2)…

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการให้ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขอวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (Microsoft Word format) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ/เอกสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน (PDF format)

Music

Music Grant 2017

The Austrian government is offering 4 scholarships for Thai music students to study classical music / attend a workshop at one of Austria's universities of music and performing arts. Details…


Secured By miniOrange