• Home»
  • Publications » English »
  • นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556

11614124851161412485

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556

00 คำนำ
01 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติ

02 บทสรุปผู้บริหาร
03 Executive Summary 

04 content 
05 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามเพศเป็นรายสถาบัน
06 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายสถาบัน
07 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามประเทศเป็นรายสถาบัน 
08 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายสถาบัน
09 ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายประเทศ
10 ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายประเทศ
11 ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายสถาบัน
12 ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายสถาบัน
13-1 ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ
13-2 ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ (ต่อ)

13-3 ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ (ต่อ)
13-4 ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ (ต่อ)
13-5 ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ (ต่อ)
14 ภาคผนวก สรุปข้อมูลนักศึกษาไทย
15 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จำแนกตามเพศเป็นรายประเทศ
16 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายประเทศ
17 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายประเทศ
18 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักศึกษาไทยที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นรายประเทศ
 

Comments


Secured By miniOrange