Monthly Archives: November 2016

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แบบรายงาน CLMV 59

11614124851161412485

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556

00 คำนำ01 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติ02 บทสรุปผู้บริหาร03 Executive Summary 04 content 05 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามเพศเป็นรายสถาบัน06 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายสถาบัน07 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามประเทศเป็นรายสถาบัน 08 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายสถาบัน09 ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายประเทศ10 ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นรายประเทศ11…

การจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ Download 


Secured By miniOrange